Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
  (Dz.U. z 2022 r., poz. 633, z późn. zm.).
 2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą Instytut Trychologii sp. z o.o. sp. k. (dalej jako „Gabinet”)
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Gabinetu, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Gabinetu na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Cele i zadania

 1. Celem działalności Gabinetu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 2. Zadaniami Gabinetu są:
 3. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki
  oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 4. promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;
 5. wykonywanie innych zadań Gabinetu w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Struktura organizacyjna

 1. Gabinet wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą IT Trychologia.

W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, funkcjonują jednostki organizacyjne: Punkt pobrań

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Gabinet prowadzi działalność leczniczą w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym w Warszawie, ul. Kolejowa 45A/U19.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach 00 do 14.00 w piątki.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym lub faktycznym.
 3. Rejestracja pacjentów odbywa się: osobiście lub telefonicznie (nr tel. 690 640 460)
 4. W trakcie rejestracji osobistej lub telefonicznej pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Płatność za udzielone świadczenia następuje po udzieleniu świadczenia.
 6. Gabinet akceptuje następujące formy płatności: gotówka; przelew bankowy; karta kredytowa/płatnicza;
 7. Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są: rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu

Dostępność świadczeń zdrowotnych

 1. Gabinet organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika i stanowiący załącznik do Regulaminu.
 3. Informacje w sprawie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne wynikających z cennika, o którym mowa w ust.2, Gabinet udostępnia poprzez wywieszenie w lokalu zakładu leczniczego.
 4. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:
  1) jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;
  2) w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 8;
  3) w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
  4) w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków
  oraz zakazów określonych w § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik lub jego zastępca albo inna osoba
  upoważniona przez Kierownika;
  5) w innych przypadkach, gdy udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gabinet.

Jakość świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne w Gabinecie są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 3. Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Dokumentacja medyczna

 1. Gabinet prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz . U. 2020, poz. 849 – tekst jednolity) oraz przepisach wykonawczych.
 2. Gabinet zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Gabinet udostępnia dokumentację medyczną:
  1) do wglądu;
  2) przez sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu lub wydruku;
  3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5) na informatycznym nośniku danych.
 4. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie papierowej może być udostępniona poprzez sporządzenie skanu i przekazanie w sposób określony w ust. 3 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Gabinet nie pobiera opłat.

Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi
  do Kierownika lub osoby go zastępującej.
 3. Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.
 4. Pacjent ma obowiązek:
  1) przestrzegania postanowień Regulaminu;
  2) przestrzegania zasad higieny osobistej;
  3) przestrzegania praw innych pacjentów;
  4) poszanowania mienia Gabinetu.
 5. Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:
  1) spożywanie alkoholu;
  2) palenie tytoniu, w tym e-papierosów;
  3) wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.);
  4) akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej.

Kierownictwo Gabinetu

 1. Działalnością Gabinetu, kieruje kierownik podmiotu leczniczego („Kierownik”).
 2. Kierownik prowadzi sprawy Gabinetu i reprezentuje go na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi, lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.
 4. Kierownik może powierzyć wyznaczonej osobie obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Gabinetem oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej (kierownik medyczny).

Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 1. W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Gabinetu współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
 2. Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy mogą zostać określone w odrębnych umowach.
 3. Diagnostyka pobranej krwi odbywa się w laboratorium ALAB.

Zawartość na stronie www.trychologia.edu.pl/regulamin

 1. Zawartość treści na stronie trychologia.edu.pl/regulaminma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako forma konsultacji medycznej, informacje ujęte w zakładce „Cennik badań” oraz „Pakiety badań” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
 2. Dane kontaktowe: Andrzej Mikołajczuk (Dyrektor Placówki), +48 606 744 996, andrzej@trychologia.edu.pl

Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa
Błąd: nieprawidłowy identyfikator kanału.

Jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją telefoniczną wizyty w naszej placówce, zadzwoń: +48 690 640 460. |. ul. Kolejowa 45A, Warszawa. | info@trychologia.edu.pl